ระบบบริหารลานจอดและการรักษาความปลอดภัย

Security P&S :  เราดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ด้วยบุคลากรคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ เพื่อเตรียมการวางแผนงานก่อนการวางระบบรักษาความปลอดภัย ศึกษาจุดเสี่ยง วางแผนอัตรากำลังประจำจุดปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
  • อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับหน้างานของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรผ่านการคัดเลือก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • จัดทำรายงาน บันทึกข้อมูล บันทึกการดำเนินการต่างๆ อย่างรอบด้าน และสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกจุดปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง