งานระบบบริหารลานจอดรถ (Car Parking Management System)

ประตูขาเข้า

 • เมื่อลูกค้าเข้ามาถึงบริเวณประตูขาเข้า
 • กล้องจะทำการบันทึกใบหน้าผู้ขับขี่ และทะเบียนรถ
 • สมาชิก สามารถนำบัตรของตนเองที่ได้รับมอบไว้ แนบไว้ที่เครื่องอ่านบัตรได้ทันที
 • แคชเชียร์ทำการป้อนข้อมูลทะเบียนรถ แล้วนำบัตรผ่านไปแนบบริเวณเครื่องอ่านบัตร
 • ภายหลังทำรายการสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการเปิดประตูให้โดยอัตโนมัติ

ประตูขาออก

 • เมื่อลูกค้าเข้ามาถึงบริเวณขาออก
 • กล้องจะทำการบันทึกใบหน้าผู้ขับขี่ และทะเบียนรถ
 • สมาชิก สามารถนำบัตรของตนเองที่ได้รับมอบไว้ แนบไว้ที่เครื่องอ่านบัตรได้ทันที
 • แคชเชียร์รับบัตรจากลูกค้า แล้วนำไปแนบบริเวณเครื่องอ่านบัตร
 • จากนั้น ระบบจะทำการแสดงข้อมูลของรถ และคำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ภายหลังทำรายการสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการเปิดประตูให้โดยอัตโนมัติ