หน้าที่และขอบเขตด้านระบบรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • ควบคุม ดูแล ป้องกันและรักษาความสงบภายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สังเกตการณ์สิ่งผิดปกติรอบบริเวณพื้นที่ๆ รับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางเข้า-ออก พื้นที่ช่องทางการเดินรถ พื้นที่ลานจอดรถยนต์
 • บันทึกข้อมูลรถยนต์ในลานจอด บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ปฏิบัติการเดินตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการภายในพื้นที่ลานจอด
 • ประสานงานกับพนักงานรับ-จ่ายบัตรจอดรถยนต์ เพื่อประสานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย

พนักงานรับ-จ่ายบัตรจอดรถยนต์

 • รับ-จ่ายบัตรจอดรถยนต์ ทุกคัน ทุกประเภท เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของรถ
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนรถ ภาพถ่ายในระบบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบรถเข้า-ออก
 • ควบคุมปริมาณรถเข้า-ออกภายในลานจอด เพื่อบริหารรถในระบบให้เพียงพอกับปริมาณพื้นที่จอด
 • ตรวจสอบรถผู้รับบริการที่บัตรจอดสูญหายอย่างละเอียดพร้อมดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรม
 • ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อประสานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย